Írásos tájékoztató

Itt bővebben megtalálod azokat az információkat, amelyek fontosak lehetnek számodra, hogy jogosítványt szerezz Pécsen. Amennyiben nincs türelmed arra, hogy ebből a hosszú szövegből kihámozd a lényeges momentumokat, úgy kérlek kattints a “Röviden” menüpontra, ahol érthetően összefoglaltam neked a legfontosabb információkat.

 

„B” kategóriás tanfolyamra való felvétel módja:

 • Jelentkezési lap kitöltése
 • Írásos felnőttképzési szerződés megkötése
 • Betöltött 16 év és 6 hónap

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • Betöltött 16 év és 9 hónap.
 • Orvosi alkalmasság igazolása (I. csoportú, pl. háziorvostól).
 • Távoktatás esetén (E-learning) program sikeres elvégzése, mely az első belépéstől 9 hónapig lehetséges.
 • FONTOS: A 9 hónap lejárta előtt kb. két héttel előbb szükséges az elméleti E-learning programot befejezni és erről az iskolavezetőt tájékoztatni, hogy ő a vizsgaidőpontot időben meg tudja kérni a hatóságtól.
 • Az alapfokú iskolai végzettség (8 általános) igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző  vagy a kiállító által hitelesített példány bemutatása.

A forgalmi vizsgára bocsátás feltételei:

 • Sikeres KRESZ vizsga.
 • Betöltött 17 életév.
 • Min. 30 gyakorlati óra és levezetett 580 km.

A Kormányablaknál bemutatandó dokumentumok, vezetői engedély kiadása:

A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont (KAV) vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

 • Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás (Vöröskeresztes igazolás).
 • A háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás eredeti példánya.
 • Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya.

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10.§ (4-5) bekezdés:

“A 9. § (10) bekezdésében meghatározott feltétel igazolható:

a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány

ba) eredeti példányával,

bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,

bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

(5) *  Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.”

“9. § (10) A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a vizsgaközpont részére.”

 

Járműhasználat, oktató jármű:ToyotaYaris 1.4 Diesel

 

Tandíj:

  • Elméleti tanfolyam: E-learning: 75 óra/ 180 nap hozzáférés: 30.000,-Ft, vagy

  E-learning+elsősegély: 75 óra/ 180 nap hozzáférés: 35.000,-Ft

  • Webes regisztrációval csak a következő csomagot lehet megrendelni: E-learning+ elsősegély, 75 óra/ 180 nap hozzáférés: 35.000,-Ft
  • Gyakorlati vezetés óradíja: 7.000,-Ft. időtartama: 50 perc
  • Gyorsított gyakorlati tanfolyam csak előzetes megbeszélés alapján  ( 1 hónap alatt 30 óra oktatása biztosított ) 8.500,-Ft. 50 perc 
 • Egyéb költségek:
  • Elméleti vizsgadíj:4.600,-Ft.
  • Forgalmi vizsgadíj: 11.000,-Ft.
  • Elsősegélynyújtás vizsgadíj: 12.100,-Ft.
  • Háziorvosi vizsgálat: 7.200,-Ft.
  • A tandíj befizetésének módja: készpénz, átutalás, bankkártya, a gyakorlati órák tandíjának vagy ellenszolgáltatásának átvételére a képzésben közreműködő szakoktató nem jogosult. A képzőszervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz.
  • A vizsgadíj befizetése egyénileg vagy az iskolavezető által a Baranya Megyei Kormányhivatal közlekedési hatóságának Hengermalom utcai telephelyén.

Az egyes tantárgyak és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az elméleti tantárgyak látogatása alól az 1/1996. KFF alapján felmentést kaphatnak saját kérelmezésre:

Mozgáskorlátozottak

Siketek

 

A közúti elsősegélynyújtás tanfolyam hallgatása nem kötelező, a vizsga azonban igen. A vizsga alól felmentést kaphat az a hallgató, akinek megfelelő szakirányú végzettsége van:

 • Orvostudományi egyetem (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész)
 • Állat-, orvostudományi egyetem
 • Védőnő
 • Dietetikus
 • Mentőtiszt
 • Gyógytornász
 • Egészségügyi szakoktató
 • Diplomás ápoló
 • Közegészségügyi felügyelő
 • Egészségügyi szakközépiskola vagy szakiskola

Tanuló áthelyezés

Ha a tanuló bármilyen okból más autósiskolánál szeretné folytatni tanulmányait, mindenféle anyagi kötelezettség nélkül megteheti. Az addig elvégzett oktatásról a képzőszerv 3 napon belül tanuló áthelyező igazolást ad ki.

 

Oktatás helyszíne:

Gyakorlati órák kezdete és vége: általában a Domuszparkoló.

 

Pótórák:

A pótórák szükségességére az oktató javaslatot tesz. A tanuló dönti el, hogy él-e a lehetőséggel. Más esetben a tanuló kérheti a pótórákat. Díja megegyezik a kötelezően előírt óra díjával.

 

Engedélyező hatóság: Technológiai és Ipari Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály

Címe: 1138 Budapest, Váci u. 118. D épület fsz.

Postacím: 1440 Budapest Pf.:1

Tel: +36(1)4771551

e-mail: kghf@tim.gov.hu

 

Felügyeleti szerv: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10

Tel: +36(1)5100101,  +36(1)8141800

Web: www.kavk.hu

 

Helyi felügyeleti szerv: Dél-Dunántúli Járművezető és Vizsgáztatási Főosztály Baranya Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Főosztály

Címe: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefon:+36 (72)896261

 

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

 • Szerződés felbontása.
 • Gyakorlati oktató választása.
 •  Tanulmányait szüneteltetheti.
 • Az elméleti tanfolyamon való hiánytalan részvétel.
 • Az elméleti tanfolyam első napjától számított 1 éven belül kell sikeres elméleti vizsgát tenni.
 • E-learning tanfolyam esetén a tananyag használatának első napjától számított 9 hónapon belül kell az első elméleti vizsgát tenni, sikertelenség esetén az első belépéstől kezdve számított 1 éven belül lehet elméleti pótvizsgát tenni.
 • A sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tenni. Ez idő alatt erre ötször van lehetőség. Amennyiben az ötödik vizsga is sikertelen, pályaalkalmassági vizsgálatra /PÁV/ kell menni Budapestre, mely önköltséges.
 • Az előjegyzett gyakorlati órát a megbeszélt időpont előtti napig lehet lemondani. Ellenkező esetben az óradíjat ki kell fizetni.

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

 • Elméleti vizsgadíj: 4.600,-Ft.
 • Forgalmi vizsgadíj: 11.000,-Ft.

A vizsgadíj befizetése egyénileg vagy a meghatalmazás alapján iskolavezető által a Baranya Megyei Kormányhivatal közlekedési hatóságának Hengermalom utcai telephelyén.

 

Nem magyar állampolgár:

a) Elméleti vizsga:

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

b) Vezetői engedély kiadása: akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint

c)  A vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Szokásos tartózkodási helynek minősül:

 • az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt
 • azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek
  • a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda,
 • személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy
 • foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint

–  ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.

 

Mediterrán Autósiskola

Cím: 7623 Pécs, Ungvár u. 18.

E-mail: info@jogositvanypecs.hu

Telefon: 30/402-6555

www.mediterranautosiskola.hu

www.jogositvanypecs.hu

 

Cég forma: Egyéni vállalkozó

 

Iskolavezetői ig. szám: 02-72/2006

 

Iskolavezető: Szalai Tibor

E-mail: info@jogositvanypecs.hu

Telefon: 30/402-6555

 

Ügyfélfogadás helye: 7621 Pécs, Tímár u. 23.

Telefon: 30/402-6555

Ügyfélfogadás ideje:      2017.03.22-től

                                         szerda: 09.00 – 17.00 vagy

telefonon egyeztetett helyen és időben

 

                                         

Telephely címe: 7621 Pécs, Tímár u. 23. Telefon: 30/402-6555

 

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): 

 2022. IV. negyedév 10 fő alatt nincs megadva.              

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):

2022. IV. negyedév: Elmélet: 83,33%

2022. IV. negyedév: Gyakorlat: 57,14%                 

Képzési Költség (KK):

 2022. IV. negyedév: 265.833Ft

Mediterrán Autósiskola © 2023