ÁSZF Képzési szerződés

Szerződési feltételek

Tartalomjegyzék

Képzési szerződés (e-learning elméleti képzésben résztvevő tanulók számára). 2

Képzési szerződés (elméleti képzéssel nem rendelkező képzés tanulói számára). 7

Képzési szerződés (képzési igazolással érkező tanulók számára). 10

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK.. 14

Képzési szerződés (e-learning elméleti képzésben résztvevő tanulók számára)

amely létrejött egyrészről a

Mediterrán Autósiskola

Cg.

székhelye:

adószám:

intézményi lajstromszám:

mint képzést folytató intézmény, továbbiakban: Képző szerv,

másrészről

név

születési név:

anyja neve:

születési hely, idő:

lakcím:

telefon:

e-mail cím:

mint a képzésben résztvevő, továbbiakban: Tanuló, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel:

 

Preambulum

A Képző szerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. Korm. rend. (IX.2.) és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rend. (a továbbiakban: GKM rendelet) szerint teljes képzési szolgáltatást nyújtó képző szerv. A képzési engedélye alapján, az engedélyben megjelölt kategóriákban elméleti és gyakorlati oktatást is végez.

 

 1. A képzés általános adatai

A képzés B kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányul.

 

 1. Az elméleti képzés

2.1  Az elméleti képzést a Képző szerv az etitan.hu oldalról elérhető e-Titán Rendszer használatával, e-learning rendszerű hatósági képzés formájában végzi.

2.2  Az elméleti képzés helyét a Tanuló választhatja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai környezet megléte esetén.

2.3  Az elméleti képzés időtartama (óraszáma): az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyag az elsajátítás megkezdésétől (az e-Titán Rendszerben az e-learning oktatás indítása gomb megnyomása) számított 75 órán keresztül, legfeljebb 180 napon belül érhető el, amely időtartam pótóra egységgel bővíthető. Az elméleti képzés ütemezése a Tanuló előrehaladásától függ.

2.4  A képzés során a GKM rendeletben előírt tantárgyak sajátíthatók el. A Tanuló előrehaladásának, teljesítményének ellenőrzése és értékelése az e-learning tananyagban található tesztek eredményeinek azonnali visszajelzésével történik.

2.5  Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről tanfolyam-igazolás kerül kiállításra.

2.6  Az elméleti képzés tantárgyai alól felmentés kizárólag a GKM rendeletben meghatározott esetekben adható. A tanuló számára a felmentés tárgyát képező tantárgy e-learning tananyaga is elérhető, de ennek elvégzése nem kötelező és az elméleti képzés díját a felmentés nem módosítja.

 

 1. A gyakorlati képzés – vezetési gyakorlat

3.1  Felek rögzítik, hogy a Tanuló a vezetési gyakorlatra az oktatót az e-Titán Rendszerben önállóan is jogosult kiválasztani.

3.2  A vezetési gyakorlatra a képzéshez előírt valamennyi elméleti vizsga sikeres elvégzése után kerülhet sor.
A kötelezően teljesítendő, minimális vezetési óraszám a forgalmi vizsgával együtt: 30 óra.
A vezetési órákra a választott gyakorlati oktatóval egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor.

3.3  A vezetési gyakorlat során elsajátítható ismeret: forgalmi vizsgára felkészítés, a B kategóriába tartozó vezetési jogosultság megalapozása.

3.4  A Tanulónak a vezetési gyakorlat során történő előrehaladását és teljesítményét az oktatás során az oktató értékeli.

3.5  A Tanuló tudomásul veszi, hogy a kötelező vezetési órákról hiányzás nem megengedett, az elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező. A Tanuló a vezetési óráról 20 percet meghaladó késése, vagy legalább 48 órával korábban, előzetesen be nem jelentett távolmaradása esetén az adott vezetési óra díját elveszti. Az oktató 20 percet meghaladó késése esetén a Tanuló számára az elmaradt vezetési óra díjmentes. Az elmaradt vezetési óra nem számolható bele az kötelezően előírt minimális óraszámba.

 

3.6. A gyakorlati képzés – Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü)

3.6.1  A Tanulónak BE, C, CE, C1, C1E, D1, D1E, D, DE kategóriák esetében – felmentés hiányában – „Bü” képzésen is részt kell vennie.

3.6.2  A Tanuló tudomásul veszi, hogy a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) tantárgyhoz tartozó tantermi tanfolyamot a Képző szervvel külön egyeztetett időpontban és helyszínen végezheti el.

3.6.3 A „Bü” tanfolyam idejének 10%-át meghaladó hiányzás esetén a hiányzó órákat a Képző szervvel külön egyeztetett időpontban pótolni kell.

 

 1. Vizsgázásra vonatkozó rendelkezések

4.1     Elméleti vizsga

Az elméleti vizsgá(k)ra bocsátás feltételei: az elméleti tananyag(ok) elsajátítása, a sikeres záróvizsga(k) letétele, a tanfolyam-igazolás kiállítása, valamint a vizsgadíj megfizetése. Az elméleti vizsgára bocsátás további feltétele, hogy a GKM rendelet 10. § (1) bek. a) pontja szerinti, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig számított időtartam még nem telt el, továbbá a Tanuló a GKM rendelet 10. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek is megfelel.

A GKM rendelet szerint, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig, illetve a sikeres elméleti vizsgaeseményig számított időtartam túllépése esetén a jelen szerződés keretében megkezdett képzés nem folytatható. Ilyen esetben a vezetői engedély megszerzése céljából új beiratkozással, új képzést kell indítani.

A Tanuló tudomásul vesz, hogy a GKM rendelet értelmében az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első hatósági vizsga napján kell igazolnia (kivéve, ha AM kategóriás képzésben vesz részt, illetve ha végzettségét egy korábbi kategória megszerzése során már igazolta). Ennek elmulasztása esetén – annak pótlásáig – a soron következő vizsgára nem jelentkezhet.

A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett, számítógépes elméleti vizsga.

 

4.2     Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: a minimálisan kötelező vezetési (Bü esetén tantermi) óraszám és forgalmi vizsgák esetén a menettávolság teljesítése, valamint a vizsgadíj megfizetése. A gyakorlati vizsgára bocsátás további feltétele a GKM rendelet 11. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelés. A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett, a GKM rendeletben előirt gyakorlati vizsga(k).

 

 1. Képzés és vizsgáztatás díjai, megfizetésének módja

5.1     Elméleti képzés díjai

Az alapóra egység       (180 nap/ 75 óra) 30000,- Ft, azaz harminc ezer forint.

Pótóra díja: A pótóra egység (30 nap/ 10 óra) 5000,-Ft, azaz öt ezer forint.

 

5.2  A gyakorlati képzés és pótóra díja: A gyakorlati oktatók gyakorlati képzési díjairól a Tanuló előzetesen is tájékozódhat az e-Titán Rendszerben, a Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek tanfolyam díjáról az írásos tájékoztatóban. Tanuló tudomásul veszi, hogy a gyakorlati képzés díja – beleértve a pótórák díját is – az e-Titán Rendszerben a gyakorlati oktató kiválasztásától, illetve az autósiskola által kijelölt oktatótól függ, és a kiválasztás időpontjától kezdődően a gyakorlati képzés során nem változik.
Kivételt képez ez alól, ha

 1. a) a Tanuló és a szakoktató ezt közösen kezdeményezik,
 2. b) a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani – ebben az esetben a kiválasztott új gyakorlati oktató által alkalmazott díjak eltérőek lehetnek,
 3. c) az oktatási költségek a képzőszervtől független körülmények miatt jelentős mértékben megváltoznak.

A gyakorlati képzés díja a kiválasztott gyakorlati oktató által alkalmazott óradíj és a 3.2 pont szerinti kötelező óraszám szorzata, amely nem tartalmazza a Tanuló által igénybe venni kívánt pótórák díját.

5.3. A képzés díja az elméleti képzés és a gyakorlati képzés díjából tevődik össze. A képzés díjánál figyelembe kell venni az elméleti képzés alapóra egységének, valamint a gyakorlati képzés kötelező óraszámának a díját, továbbá szükség szerint az elméleti és gyakorlati képzés pótóradíjait.

5.4  Elméleti és gyakorlati vizsga díja: A mindenkori érvényes vizsgadíjakat a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 20.) KHEM rendelet határozza meg.

5.5  A képzés és vizsgáztatás díjának megfizetése: A képzés és vizsgáztatás díjai bankkártyával, átutalással, illetve a Képző szerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizethetők meg. Átutalással történő fizetés esetén az átutalás közleményében minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló pénzügyi azonosító kódját, a Tanuló nevét és a képzés kódját. Az elméleti és a gyakorlati képzés díját az adott képzésrész megkezdése előtt kell megfizetni, ennek megtörténtéig a képzésrész nem kezdhető meg. A gyakorlati képzés díja részletekben – vezetési óránként – is fizethető, a vezetési órák megkezdése előtt. A hatósági vizsgák és pótvizsgák díjait a Tanuló köteles előre, a vizsgára jelentést megelőzően megfizetni.
A képzés során meghatározott díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek. Eltérő pénznemben történő befizetés esetén jelentkező konverziós költségek és egyéb díjak a befizetőt terhelik.

5.6  Az elméleti képzési díjat a Képző szerv nem téríti vissza, különösen a Tanuló által használt informatikai környezet hiányosságai esetén, valamint abban az esetben sem, amennyiben a tanuló a rendelkezésére álló határidőig nem fejezi be sikeresen a részére biztosított tananyag tanulását.

5.7  A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv a befizetett képzési díjakról a Tanuló által megadott számlázási adatok alapján elektronikus számlát, a befizetett vizsgadíjakról pedig számviteli bizonylatot állít ki.

5.8  A Tanuló a Képző szerv által kiállított elektronikus számlákat és számviteli bizonylatokat az e-Titán Rendszerben, egyedi autentikációt követően megtekintheti, számítógépére letöltheti.

 

 1. Felek jogai és kötelezettségei

6.1  A Képző szerv vállalja, hogy biztosítja az elméleti oktatáshoz szükséges zárt rendszerű elektronikus távoktatáshoz a szükséges hozzáférési jogosultságot.

6.2  A Képző szerv vállalja, hogy amennyiben a képzés része a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) tantárgy, úgy biztosítja az oktatáshoz szükséges helyiséget.

6.3  A Képző szerv, illetve közreműködője a vizsgák pontos időpontját – amennyiben ezt az illetékes hatóságtól kapott tájékoztatás időpontja lehetővé teszi – öt nappal a tervezett vizsgát megelőzően közli a Tanulóval.

6.4  A Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat. A Tanuló köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, és vállalja, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely oktatóit, illetve a Képző szerv érdekeit sértené vagy károsítaná.

6.5  A Tanuló tudomásul veszi, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A Tanuló tudomásul veszi azt is, hogy ha a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képző szerv jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

6.6  A Tanuló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Képző szerv által a Képző szerv honlapján (www.jogositvanypecs.hu) közzétett, az e-learning képzések feltételeire és az e-Titán Rendszer alkalmazására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) és írásos tájékoztatót.

6.7  A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani.
A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Tanulót a honlapján (www.jogositvanypecs.hu) keresztül. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül, ha a Tanuló az ÁSZF-módosítás hatályba lépését követően a Képző szerv szolgáltatását továbbra is igénybe veszi.

6.8  Ezen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve mondhatják fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú megszüntetését kezdeményezheti. A jelen képzési szerződés megszűnik akkor is, ha a Tanuló írásban bejelenti, hogy a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni, továbbá megszűnik az ÁSZF-ben meghatározott esetekben. Tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési szerződés megszűnése, vagy megszüntetése esetén a Képző szerv jogosult a Tanulónak az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyaghoz történő hozzáférését megszüntetni.

6.9  Tanuló kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Képző szerv által, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt célból és feltételek szerint történő kezeléséhez.
A Képző szerv ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Tanulót arról, hogy az Adatkezelési Tájékoztató a http://www.jogositvanypecs.hu honlapon elérhető.

6.10   A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GKM rendelet, valamint a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Pécs, 2019. ………

                                                       ………………………………………………..

                                                                                                            Tanuló

Képző szerv

 

 

……………………………………….

Törvényes képviselő

 

Képzési szerződés (elméleti képzéssel nem rendelkező képzés tanulói számára)

 

amely létrejött egyrészről az

 

Mediterrán Autósiskola

 

Cg.

székhelye:

adószám:

intézményi lajstromszám:

mint képzést folytató intézmény, továbbiakban: Képző szerv,

 

másrészről

 

név

 

születési név:

anyja neve:

születési hely, idő:

lakcím:

telefon:

e-mail cím:

mint a képzésben résztvevő, továbbiakban: Tanuló, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel:

 

 

Preambulum

A Képző szerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. Korm.rend. (IX.2.) és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rend. (a továbbiakban: GKM. rendelet) szerint teljes képzési szolgáltatást nyújtó képző szerv. A képzési engedélye alapján, az engedélyben megjelölt kategóriákban elméleti képzést és gyakorlati oktatást is végez.

 

 1. A képzés általános adatai

 

A képzés B kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányul.

 

 1. Az elméleti képzés

 

2.1     A Tanuló képzéséhez a GKM rendelet szerint nem tartozik elméleti képzés.

 

 1. A gyakorlati képzés – vezetési gyakorlat

 

3.1     Felek rögzítik, hogy a Tanuló a vezetési gyakorlatra az oktatót az e-Titán Rendszerben önállóan is jogosult kiválasztani. A vezetési gyakorlatra a választott gyakorlati oktatóval egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor.

3.2     A gyakorlati képzés során kötelezően teljesítendő, minimális óraszám a vizsgával együtt: 30 óra. A képzés ütemezése a választott gyakorlati oktatóval egyeztetve történik.

3.3     A képzés során elsajátítható ismeret: forgalmi vizsgára felkészítés, a B kategóriába tartozó vezetési jogosultság megalapozása.

3.4     A Tanulónak a vezetési gyakorlat során történő előrehaladását és teljesítményét az oktatás során az oktató értékeli.

 

3.5     A Tanuló tudomásul veszi, hogy a kötelező gyakorlati órákról hiányzás nem megengedett, az elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező. A Tanuló a vezetési óráról 20 percet meghaladó késése, vagy legalább 48 órával korábban, előzetesen be nem jelentett távolmaradása esetén az adott gyakorlati óra díját elveszti. Az oktató 20 percet meghaladó késése esetén a Tanuló számára az elmaradt gyakorlati óra díjmentes. Az elmaradt vezetési óra nem számolható bele az kötelezően előírt minimális óraszámba.

 

 1. Vizsgázásra vonatkozó rendelkezések

 

4.1     Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: a minimálisan kötelező vezetési óraszám és forgalmi vizsgák esetén a menettávolság teljesítése, valamint a vizsgadíj megfizetése. A gyakorlati vizsgára bocsátás további feltétele a GKM rendelet 11. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelés. A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett, a GKM rendeletben előirt gyakorlati vizsga(k).

 

 1. Képzés és vizsgáztatás díjai, megfizetésének módja

 

5.1     A gyakorlati képzés és pótóra díja: A gyakorlati oktatók gyakorlati képzési díjairól a Tanuló előzetesen is tájékozódhat az e-Titán Rendszerben. Tanuló tudomásul veszi, hogy a gyakorlati képzés díja – beleértve a pótórák díját is – az e-Titán Rendszerben a gyakorlati oktató kiválasztásától, illetve az autósiskola által kijelölt oktatótól függ, és a kiválasztás időpontjától kezdődően a gyakorlati képzés során nem változik. (Kivételt képez ez alól, ha a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani. Ebben az esetben a kiválasztott új gyakorlati oktató által alkalmazott díjak eltérőek lehetnek.) A gyakorlati képzés díja a kiválasztott gyakorlati oktató által alkalmazott óradíj és a 3.2 pont szerinti kötelező óraszám szorzata, amely nem tartalmazza a Tanuló által igénybe venni kívánt pótórák díját.

 

5.2     Gyakorlati vizsgadíjak: A mindenkori érvényes vizsgadíjakat a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatban a 84/2009. (XII. 20.) KHEM rendelet határozza meg.

 

5.3     A képzés és vizsgáztatás díja:

A képzés és vizsgáztatás díjai bankkártyával, átutalással, illetve a Képző szerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizethetők meg. Átutalással történő fizetés esetén az átutalás közleményében minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló nevét, a Tanuló pénzügyi azonosító kódját és a képzés kódját. A gyakorlati képzés díját az adott képzésrész megkezdése előtt kell megfizetni, ennek megtörténtéig a képzésrész nem kezdhető meg. A gyakorlati képzés díja részletekben – vezetési óránként – is fizethető, a vezetési órák megkezdése előtt. A hatósági vizsgák és pótvizsgák díjait a Tanuló köteles előre megfizetni.

A képzés során meghatározott díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek. Eltérő pénznemben történő befizetés esetén jelentkező konverziós költségek és egyéb díjak a befizetőt terhelik.

5.4     A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv a befizetett képzési díjakról a Tanuló által megadott számlázási adatok alapján elektronikus számlát, a befizetett vizsgadíjakról pedig számviteli bizonylatot állít ki.

5.5     A Tanuló a Képző szerv által kiállított elektronikus számlákat és számviteli bizonylatokat az e-Titán Rendszerben, egyedi autentikációt követően megtekintheti, számítógépére letöltheti

 

 

 1. Felek jogai és kötelezettségei

 

6.1     Az Képző szerv vállalja, hogy a Tanuló számára biztosítja az e-Titán Rendszer korlátozott felhasználását.

6.2     A Képző szerv, illetve közreműködője a vizsgák pontos időpontját– amennyiben ezt az illetékes hatóságtól kapott tájékoztatás időpontja lehetővé teszi, öt nappal előbb közli a Tanulóval.

 

6.3     A Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat. A Tanuló köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, nem tanúsít olyan magatartást, amely oktatóit, illetve a Képző szerv] érdekeit sértené vagy károsítaná.

6.4     A Tanuló tudomásul veszi, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A Tanuló tudomásul veszi azt is, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képző szerv jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

6.5     A Tanuló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Képző szerv által a www.jogositvanypecs.hu oldalon közzétett írásos tájékoztatót, valamint a www.e-educatio.hu honlapon közzétett, az e-Titán Rendszer alkalmazására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) és írásos tájékoztatót.

6.6     A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Tanulót a honlapján www.jogositvanypecs.hu keresztül. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül, ha a Tanuló az ÁSZF-módosítás hatályba lépését követően a Képző szerv szolgáltatását továbbra is igénybe veszi.

6.7     Ezen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve mondhatják fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú megszüntetését kezdeményezheti. A jelen képzési szerződés megszűnik akkor is, ha a Tanuló írásban bejelenti, hogy a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni továbbá megszűnik az ÁSZF-ben meghatározott esetekben. Tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési szerződés megszűnése, vagy megszüntetése esetén a Képző szerv jogosult a Tanulónak az e-Titán Rendszerhez történő hozzáférését korlátozni, megszüntetni.

6.8     A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GKM rendelet, valamint a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Pécs, 2019. ………

                                                              ………………………………………………..

                                                                                                            Tanuló

Képző szerv

 

 

……………………………………….

Törvényes képviselő

 

 

 

Képzési szerződés (képzési igazolással érkező tanulók számára)

 

amely létrejött egyrészről az

 

Mediterrán Autósiskola

 

Cg.

székhelye:

adószám:

intézményi lajstromszám:

 

mint képzést folytató intézmény, továbbiakban: Képző szerv,

 

 

másrészről

 

név

 

születési név:

anyja neve:

születési hely, idő:

lakcím:

telefon:

e-mail cím:

 

mint a képzésben résztvevő, továbbiakban: Tanuló, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel:

 

Preambulum

A Képző szerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. Korm.rend. (IX.2.) és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rend. (a továbbiakban: GKM. rendelet) szerint teljes képzési szolgáltatást nyújtó képző szerv. A képzési engedélye alapján, az engedélyben megjelölt kategóriákban elméleti képzést és gyakorlati oktatást is végez.

 

 1. A képzés általános adatai

A képzés B kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányul.

 

 

 1. Az elméleti képzés

2.1     A Tanuló a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg átadta az Képző szerv részére a képzési igazolás megnevezésű okiratot, amely igazolja, hogy a Tanuló a teljes képzéséhez tartozó elméleti képzésrészt elvégezte.

 

 1. A gyakorlati képzés

3.1     Felek rögzítik, hogy a Tanuló a gyakorlati képzésre az oktatót az autósiskola jelöli ki, de a Tanuló az e-Titán Rendszerben önállóan is jogosult oktatót kiválasztani. A gyakorlati képzésre a választott gyakorlati oktatóval egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor.

3.2     A gyakorlati képzés során kötelezően teljesítendő, minimális óraszám a vizsgával együtt: 30 óra, amelybe a Tanuló által átadott képzési-igazoláson feltüntetett, már teljesített óraszám beleszámít. A képzés ütemezése a választott gyakorlati oktatóval egyeztetve történik. A gyakorlati képzésre a képzéshez előírt valamennyi elméleti vizsga sikeres elvégzése után, a választott gyakorlati oktatóval egyeztetett időpontokban kerül sor.

3.3     A képzés során elsajátítható ismeret: gyakorlati vizsgára felkészítés, a B kategóriába tartozó vezetési jogosultság megalapozása.

3.4     A Tanulónak a gyakorlati oktatás során történő előrehaladását és teljesítményét az oktatás során az oktató értékeli.

3.5     A Tanuló tudomásul veszi, hogy a kötelező gyakorlati órákról hiányzás nem megengedett, elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező. A Tanuló a gyakorlati óráról 20 percet meghaladó késése, vagy legalább 48 órával korábban, előzetesen be nem jelentett távolmaradása esetén az adott gyakorlati óra díját elveszti. Az oktató 20 percet meghaladó késése esetén a Tanuló számára az elmaradt gyakorlati óra díjmentes. Az elmaradt vezetési óra nem számolható bele az kötelezően előírt minimális óraszámba.

3.6     A Tanuló tudomásul veszi, hogy a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) tantárgyat tartalmazó képzés (BE, C, CE, C1, C1E, D1, D1E, D, DE) esetén felmentés hiányában a tantárgyhoz tartozó tanfolyamot – feltéve, hogy a képzési-igazoláson ennek elvégzését nem igazolták – a Képző szervvel külön egyeztetett időpontban, helyszínen és díjszabással végezi el. A tanfolyam idejének 10%-ot meghaladó hiányzása esetén a hiányzó órákat az Képző szerv-el külön egyeztetett időpontban pótolni kell.

 

 

 1. Vizsgázásra vonatkozó rendelkezések

4.1  Elméleti vizsga

Amennyiben a Tanuló a számára előírt elméleti vizsgá(ko)n még nem, vagy sikertelenül vett részt, az elméleti vizsgára bocsátás feltétele a vizsgadíj megfizetése. Az elméleti vizsgára bocsátás további feltétele, hogy a GKM. rendelet 10. § (1) bek. a) pontja szerinti, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig számított időtartam még nem telt el, továbbá a Tanuló GKM. rendelet 10. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek is megfelel.

A GKM rendelet 10. § (1) bek. a) pontja szerinti, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig (9 hónap), illetve a sikeres elméleti vizsgaeseményig számított időtartam (12 hónap) túllépése esetén a képzés kizárólag a teljes elméleti képzés megismételt elvégzésével folytatható.

A Tanuló tudomásul veszi, hogy a GKM rendelet értelmében az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első hatósági vizsga napján kell igazolnia (kivéve, ha AM kategóriás képzésben vesz részt, illetve ha végzettségét egy korábbi kategória megszerzése során már igazolta). Ennek elmulasztása esetén – annak pótlásáig – a soron következő vizsgára nem jelentkezhet.

A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett, számítógépes elméleti vizsga.

 

4.2     Gyakorlati vizsga

Vizsgára bocsátás feltételei a minimum kötelező vezetési óraszám és menettávolság teljesítése, valamint a vizsgadíj megfizetése. A gyakorlati vizsgára bocsátás további feltétele, a GKM. rendelet 11. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelés. A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett a GKM rendeletben előírt gyakorlati vizsga(k).

 

 1. Képzés és vizsgáztatás díjai, megfizetésének módja

5.1     A gyakorlati képzés és pótóra díja: A gyakorlati oktatók gyakorlati képzési díjairól a Tanuló előzetesen is tájékozódhat az e-Titán Rendszerben, a Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek tanfolyam díjáról az írásos tájékoztatóban. Tanuló tudomásul veszi, hogy a gyakorlati képzés díja – beleértve a pótórák díját is – az autósiskola által kijelölt, illetve az e-Titán Rendszerben a gyakorlati oktató kiválasztásától függ, és a Tanuló által történő kiválasztás időpontjától kezdődően a gyakorlati képzés során nem változik. (Kivételt képez ez alól, ha a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani. Ebben az esetben a kiválasztott gyakorlati oktató által alkalmazott díjak eltérőek lehetnek.) A gyakorlati képzés díja a kiválasztott gyakorlati oktató által alkalmazott óradíj és a 3.2 pont szerinti – a Tanuló által átadott képzési igazoláson feltüntetett, már teljesített óraszámmal csökkentett – kötelező óraszám szorzata, amely nem tartalmazza a Tanuló által igénybe venni kívánt pótórák díját.

5.2     Elméleti és gyakorlati vizsga díja: A mindenkori érvényes vizsgadíjakat a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 20.) KHEM rendelet határozza meg.

5.3     A képzés és vizsgáztatás díja: A képzés és vizsgáztatás díjai bankkártyával, átutalással, illetve a(z) Képző szerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizethetők meg. Átutalással történő fizetés esetén az átutalás közleményében minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló nevét, a Tanuló pénzügyi azonosító kódját és a képzés kódját. Az elméleti és a gyakorlati képzés díját az adott képzésrész megkezdése előtt kell megfizetni, ennek megtörténtéig a képzésrész nem kezdhető meg. A gyakorlati képzés díja részletekben – vezetési óránként – is fizethető, a vezetési órák megkezdése előtt. A hatósági vizsgák és pótvizsgák díjait a Tanuló köteles előre megfizetni.

A képzés során meghatározott díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek. Eltérő pénznemben történő befizetés esetén jelentkező konverziós költségek és egyéb díjak a befizetőt terhelik.

5.4     A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv a befizetett képzési díjakról a Tanuló által megadott számlázási adatok alapján elektronikus számlát, a befizetett vizsgadíjakról pedig számviteli bizonylatot állít ki.

5.5     A Tanuló az Képző szerv által kiállított elektronikus számlát az e-Titán Rendszerben, egyedi autentikációt követően megtekintheti, számítógépére letöltheti.

 

 1. Felek jogai és kötelezettségei

 

6.1     Az Képző szerv vállalja, hogy a Tanuló számára biztosítja az e-Titán Rendszer korlátozott felhasználását.

6.2     Az Képző szerv, illetve közreműködője a vizsgák pontos időpontját – amennyiben ezt az illetékes hatóságtól kapott tájékoztatás időpontja lehetővé teszi – öt nappal előbb közli a Tanulóval.

6.3     A(z) Képző szerv vállalja, hogy amennyiben a képzés része a  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) tantárgy, úgy biztosítja az oktatáshoz szükséges helyiséget.

6.4     A Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat. A Tanuló köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, nem tanúsít olyan magatartást, amely oktatóit, illetve az Képző szerv érdekeit sértené vagy károsítaná.

6.5     A Tanuló tudomásul veszi, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A Tanuló tudomásul veszi azt is, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy az Képző szerv jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

6.6     A Tanuló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Képző szerv által a Képző szerv www.jogositvanypecs.hu oldalon közzétett írásos tájékoztatót, valamint Képző szerv honlapon közzétett, az e-Titán Rendszer alkalmazására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) és írásos tájékoztatót.

6.7     A Tanuló elfogadja, hogy az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Tanulót a honlapján www.jogositvanypecs.hu keresztül. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ÁSZF módosítás elfogadásának minősül, ha a Tanuló az ÁSZF-módosítás hatályba lépését követően az Képző szerv szolgáltatását továbbra is igénybe veszi.

6.8     Ezen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve mondhatják fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú megszüntetését kezdeményezheti. A jelen képzési szerződés megszűnik akkor is, ha a Tanuló írásban bejelenti, hogy a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni, továbbá megszűnik az ÁSZF-ben meghatározott esetekben. Tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési szerződés megszűnése, vagy megszüntetése esetén a(z) Képző szerv jogosult a Tanulónak az e-Titán Rendszeren keresztül esetlegesen biztosított e-learning tananyaghoz történő hozzáférését megszüntetni.

6.9     A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GKM rendelet, valamint a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Pécs, 2019. ………

                                                      ………………………………………………..

                                                                                                            Tanuló

Képző szerv

 

 

……………………………………….

Törvényes képviselő

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 

 

E-LEARNING KÉPZÉSEK FELTÉTELEIRE

 

ÉS

 

AZ E-TITÁN RENDSZER HASZNÁLATÁRA

 

 

 

 

Hatályos: 2019.07.31.

 

 1. Bevezetés

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alkalmazásának célja

 • Az ÁSZF alkalmazásának a célja, hogy a Képző szerv és a vele képzési szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötött tanulók tekintetében meghatározza az e-learning képzés, továbbá az e-Titán Elektronikus Oktatórendszer (a továbbiakban: e-Titán Rendszer) használatának feltételeit.

 

Az ÁSZF hatálya

 • A Képző szerv jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Tanulót a Képző szerv honlapján keresztül.
 • Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Tanuló az ÁSZF megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult az ÁSZF megjelenését követően a Szerződést 15 napos felmondási idővel megszüntetni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül, ha a Tanuló a Szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja, illetve ha az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően tovább folytatja az e-learning képzést, vagy az e-Titán Rendszert bármilyen formában tovább használja.
 1. Fogalom meghatározások
  • Képző szerv: a jelen ÁSZF tekintetében a(z) Mediterrán autósiskolát működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.
  • Tanuló: a Képző szervvel képzési jogviszonyban álló személy, aki a Képző szerv képzési szolgáltatását igénybe veszi.
  • Szerződés: a Képző szerv és a Tanulók közötti képzési szerződés, és annak valamennyi melléklete.
  • e-Titán Rendszer: a Képző szerv által használt e-Titán Elektronikus Oktatórendszer, amely magában foglalja a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is.
  • E-learning tananyag: az e-Titán Rendszerben felhasználható, elektronikus távoktatási tananyag. Az e-learning tananyagok megnevezései és részletes jellemzői az e-Titán Rendszerben érhetőek el.
  • E-learning képzés: az e-Titán Rendszer és az e-learning tananyagok felhasználásával végzett elektronikus távoktatás
  • E-learning alapú elméleti tananyag: a közlekedési hatóság által akkreditált e-learning alapú tananyagok.
  • E-learning rendszerű hatósági elméleti képzés: az e-Titán Rendszer és az E-learning alapú tananyagok felhasználásával végzett elméleti képzés.
  • Egyedi autentikáció: az e-Titán Rendszerben a Tanulónak a választott felhasználónéven és jelszón alapuló egyéni azonosítása.
 2. Szolgáltatás tárgya
  • A Tanuló a Képző szervvel megkötött Szerződés alapján jogosult, a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is magában foglaló e-Titán Rendszer korlátozott felhasználására, és az e-Titán Rendszer használatával az elméleti képzést e-learning formában történő elvégzésére.
  • Az elvégzett e-learning képzésről a Képző szerv elektronikus úton igazolást állít ki, melyet letölthetővé tesz és/vagy eljuttat a Tanuló részére.
  • Az e-learning képzés elvégzéséhez szükséges – az e-Titán Rendszer alkalmazáson túl – technikai és infrastrukturális feltételek biztosítása (internet-hozzáférés, számítógép stb.) nem képezi a szolgáltatás tárgyát.
 3. Szolgáltatás igénybevételének feltételei
  • A Tanuló az e-learning képzést, az adatainak megadását és az elméleti képzés díjának megfizetését követően végezheti el, valamint a tananyag megkezdhetőségi határidején belül meg kell kezdenie a tanulást. A határidő túllépése esetén a Tanuló tanfolyamkezdési/tanfolyam-folytatási jogosultsága megszűnik. A Tanuló az e-Titán Rendszerbe történő belépésével hozzájárul az adatainak kezeléséhez, tárolásához és továbbításához az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. A megadott adatok valódiságáért, illetve a helytelen, téves adatok megadásából származó károkért a Képző szervet nem terheli felelősség. Hatósági képzés esetén a Tanuló köteles az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül értesíteni a Képző szerv
  • Amennyiben a Tanuló megkezdett egyéni regisztrációját 15 napon belül nem fejezi be vagy az elméleti képzés díját az egyéni regisztrációt követő 30 napon belül nem fizeti meg, úgy a Szerződés nem jön létre, és a Képző szerv törli a Tanulónak a Szerződés megkötése céljából megadott adatait.
  • A Tanuló adatainak regisztrálását követően a Képző szerv a Tanuló részére a megadott e-mail címre elektronikus levélben megküldi az e-learning képzésben való részvételhez szükséges regisztrációs URL-t, melynek használatával a Tanuló megadhatja az egyedi autentikációhoz használni kívánt felhasználónevét és jelszavát. Ezt – valamint a képzés díjának megfizetését – követően a Tanuló megkezdheti az e-learning képzést. A Tanuló a jelszavát utóbb bármikor megváltoztathatja.
 4. A Képző szerv és a Tanuló jogai, illetve kötelezettségei
  • A Tanuló az e-learning képzés díjának megfizetését követően időben korlátozott jogosultságot szerez az e-learning képzés elvégzésére. A Tanuló a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.
  • A Tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezheti el a képzést. A Tanuló számára a képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning alapú tananyag lejátszására rendelkezésére álló idő is korlátozott.
  • A Tanuló jogosult az e-learning tananyag időbeli korlát meghosszabbítását megrendelni a Képző szervtől. A Képző szerv ebben az esetben további díjazás megfizetése ellenében meghosszabbítja a Tanuló rendelkezésére álló időbeli korlátokat. Az időbeli korlátok kibővítése nem eredményezi a jogszabályokban meghatározott, képzésre vonatkozó határidők megváltozását.
  • A Tanuló az elméleti képzési díj megfizetését követően jogosult az e-Titán Rendszer használatával az e-learning tananyag interneten keresztül történő megjelenítésére és az e-learning képzésben való részvételre. A Tanuló a jelen szerződés aláírását, valamint az aláírt szerződés Képző szervhez való visszajuttatását követően jogosult a sikeresen elvégzett elméleti tanfolyamáról tanfolyam-igazolás kiállítására. Az e-Titán Rendszerre, valamint az e-learning tananyagra vonatkozó minden más jogot a jogtulajdonos fenntart. Ebből következően tilos az e-learning tananyagot, vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.
  • A Tanuló az e-Titán Rendszerhez és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a felhasználónevet és jelszót megadó személy felel. A Tanuló köteles haladéktalanul értesíteni a Képző szervet és a jelszavát megváltoztatni, ha az általa megadott felhasználóneve, és/vagy jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a Képző szerv nem
  • A Képző szerv kizárja a felelősségét a Tanuló egyedi autentikációhoz használt felhasználónevének és jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár a Tanuló tudomásával, akár anélkül történik. A Tanuló viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával a Képző szervnek vagy más félnek okozott károkért.
  • A Tanuló tudomásul veszi, hogy az e-Titán Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során az e-Titán Rendszerben a Tanuló IP címei naplózásra kerülnek.
  • Az e-Titán Rendszer a képzés ideje alatt adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a Tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, az e-Titán Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a Tanuló e-learning keretrendszer szerinti tudásszintjét ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.
  • Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés (tanfolyam) megkezdésekor (az e-Titán Rendszerben az e-learning oktatás indítása gomb megnyomása) automatikus üzenetben továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott (a továbbiakban: GKM rendelet)
  • Az e-Titán Rendszer a Tanuló e-learning rendszerű elméleti képzésének befejezésekor – a képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a GKM rendelet szerint, a Tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban eltárolja. Az így előállított állományt a Képző szerv legalább 5 évig megőrzi és ezt az állományt a képzés befejezését követő 24 órán belül a közlekedési hatóság által meghatározott módon a közlekedési hatóság részére átadja.
  • A Képző szerv vállalja, hogy a Tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések e-learning alapú tananyagaihoz az e-Titán Rendszerben 7×24 órás rendelkezésre állás mellett hozzáférést biztosít. A Tanuló az e-learning képzést bármikor dokumentáltan megszakíthatja és azt az egyedi autentikációt követően folytathatja a felhasználási jog időtartamán belül.
  • A Képző szervet nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné. Ez nem érinti a Tanuló díjfizetési kötelezettségét. A Képző szerv az 5.11 pontban megjelölt e-learning képzések, valamint az e-Titán Rendszer rendelkezésre állását éves szinten legalább 96%-os hozzáféréssel biztosítja.
  • A Képző szerv, az e-Titán Rendszer üzemeltetője jogosult a Tanulók részére közvetlenül is e-mailben értesítést küldeni az e-Titán Rendszer tervezett karbantartásairól, valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban.
  • Az e-Titán Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez a legalább az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

Támogatott böngészők (legutóbbi 2 verzió, amely legalább 6 hónapja került kiadásra):
Microsoft Edge , Mozilla Firefox, Google Chrome

Képernyőfelbontás: minimum 1024×768

Internet letöltési sebesség: minimum 768 Kbps

A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Képző szervet nem terheli felelősség.

 • A Képző szerv semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen, vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek.
 • A Képző szerv jogosult a Tanuló kifejezett beleegyezése esetén, az általa önkéntesen megadott e-mail címére az új, vagy meglévő szolgáltatásairól tájékoztatást küldeni.
 1. Díjfizetés, számlázás
  • A Tanuló a díjat bankkártyával, átutalással, illetve a Képző szerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizetheti meg. Átutalással történő fizetés esetén minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló nevét, a Tanuló pénzügyi azonosító kódját és a képzés kódját. A Képző szerv a Tanuló által a képzésért fizetett díjakról elektronikus számlát állít ki. A Képző szerv által kiállított elektronikus számla minden tekintetben megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, továbbá a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.
  • A Tanuló által fizetendő díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek, a díjak befizetésével járó konverziós és egyéb banki költségek a díj befizetőjét terhelik. a Képző szerv Magyarországon kívülről indított díjfizetést kizárólag nemzetközi forint átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel fogad.
  • A Tanuló a Képző szerv által a számára kiállított elektronikus számlát az e-Titán Rendszerből, egyedi autentikációt követően letöltheti.
 2. Vis maior
  • Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minősülnek a fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését.
  • Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, mindkét Félnek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  • Az a fél, akinek érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a másik Felet e-mailben, vagy az e-Titán Rendszerben küldött üzenettel, és lehetőség szerint ajánlott levélben haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó Fél az ebből eredő kárért felel.
 3. Szerződés megszűnése, megszüntetése
  • A Szerződés megszüntethető közös megegyezéssel, illetve a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal. A Szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot írásba kell foglalni.
  • A Szerződés minden további jognyilatkozat megtétele nélkül megszűnik a következő esetekben:
   • a Tanuló a GKM rendelet 10. § (1) bek. a) pontja szerint amiatt nem bocsátható elméleti vizsgára, mert a tanfolyam megkezdésétől számítva az első vizsgaeseményig több, mint kilenc hónap telt el,
   • a Tanuló a GKM rendelet 10. § (5) bek. szerint a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit,
   • a Tanuló a GKM rendelet 14. § (1) bek. szerint a közlekedési alapismeretek sikeres vizsgájának érvényességi idején belül nem teljesíti a gyakorlati vizsgára bocsátás GKM rendeletben meghatározott feltételeit.
  • A Képző szerv a 8.2 pont szerinti feltételek bekövetkezéséről, és a Szerződés megszűnéséről e-mailben jogosult értesítést küldeni a Tanulónak.
  • Ha a Szerződés a 8.2 pont szerinti feltételek bekövetkezése miatt szűnik meg, akkor a Képző szerv Tanuló részére nem köteles a befizetett díjakat visszatéríteni.
 4. Szolgáltatással kapcsolatos bejelentések
  • A Tanuló szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseit, észrevételeit vagy panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén közölheti a Képző szerv felé:

e-mail:                           info@jogositvanypecs.hu

postai levelezési cím:    Mediterrán Autósiskola

7623 Pécs, Ungvár u. 18.

 • A Képző szerv a Tanuló által küldött bejelentéseket rögzíti, és legalább egy évig megőrzi a bejelentés kivizsgálásának eredményével együtt. A Képző szerv vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatban beérkezett bejelentéseket, azok tartalmától függően azonnal, de legkésőbb 60 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a Tanulót értesíti.
 • Amennyiben a Tanuló által küldött észrevétel érdemi kivizsgálásához további információ szükséges, úgy a Képző szerv erről a Tanulót értesíti. A bejelentés kivizsgálása csak az információk beérkezését követően folytatódik. Az értesítés megküldésétől a kért információk beérkezéséig terjedő időtartam nem számít be a Képző szerv által a kivizsgálásra vállalt 60 napos időtartamba.

 

Pécs, 2019.07.31.

 

 

Mediterrán Autósiskola

 

 

 

 

 

 

 

Mediterrán Autósiskola © 2023